TABELA SKŁONNOŚCI

Na stronę formuła

 

WASZE SKŁONNOŚCI 

 WASZE ZDOLNOŚCI

 NALEŻĄCY DO WAS TYP I KLASA ZAWODU

Podoba się wam , pociąga was, wy wolicie...

Jesteście zdolni, umiecie, posiadacie nawyki...

Wskazane dla was zawody...

+ obsługa ludzi
+ zajmowanie się leczeniem
+ uczyć, wychowywać
+ przestrzegać przepisy bezpieczeństwa
+ zarządzać kapitałem ludzkim

+ zaznajamiać się z nowymi ludźmi
+ być wrażliwym i współczującym
+ uważnie słuchać ludzi
+ orientować się w problemach ludzkich
+ dobrze i na temat prowadzić debaty publiczne

Typu „CZŁOWIEK-CZŁOWIEK”
Tutaj głównym, wiodącym przedmiotem pracy są – ludzie.

Zawody: lekarz, nauczyciel, psycholog, fryzjer, stylista, wizażysta, przewodnik, menedżer, kierownik grupy artystycznej i inni.
Wśród tej grupy zawodów można wydzielić:

 • zawody, związane z nauka i wychowaniem ludzi, dziecięcych organizacji;
 •  zawody, związana  z kierowaniem produkcja, kierowaniem zasobami ludzkimi;
 • zawody, związane z obsługa klienta;
 • zawody, związane z informacją i obsługa artystyczna ludzi i kierowanie zespołami artystycznymi , kulturą i sztuką;
 • zawody, związane z obsługa medyczną.

Dla osiągnięcia   sukcesu w tych zawodach niezbędne jest nauczenie się ustanawiania i podtrzymywanie kontaktów między ludźmi, rozumienia ludzi, negocjowania, a także opanowanie wiadomości z zakresu odpowiednich obszarów produkcji, nauki, sztuki.
Krótki rys cech osobowościowych , które są ważne przy tego rodzaju zawodach:

 • pogodny i stały nastrój w procesie pracy z ludźmi,
 •  umiejętności komunikacyjne,
 •   predyspozycje skierowane na: pomysły, otwartość, nastroje ludzkie,
 •  umiejętności szybkiej reakcji w stosunkach międzyludzkich,
 • umiejętności znalezienia wspólnego języka w kontaktach międzyludzkich.

 WASZE SKŁONNOŚCI  

WASZE ZDOLNOŚCI

 NALEŻĄCY DO WAS TYP I KLASA ZAWODU

Podoba się wam , pociąga was, wy wolicie...

Jesteście zdolni, umiecie, posiadacie nawyki...

Wskazane dla was zawody...

+ obsługa maszyn
+ naprawa oprzyrządowania
+ naprawa sprzętu technicznego

+ obróbka materiałów, wytwarzanie różnorodnych przedmiotów i rzeczy
+ zajmowanie się budownictwem

+ wyszukiwać i naprawiać awarie
+ wykorzystywać przyrządy i przybory techniczne
+ orientować się w budowie urządzeń
+ sprawnie obsługiwać oprzyrządowanie
+ dobrze orientować się w przestrzeni

Typ” CZŁOWIEK – TECHNIKA”
Tutaj  głównym, wiodącym przedmiotem pracy są – techniczne obiekty( maszyny, mechanizmy), materiały, rodzaje energii.                                                                     

 Zawody: rębacz, stolarz, technik-metalurg, inżynier –mechanik, architekt, elektromonter, radiomechanik itp.
Oczywiście, tutaj praca  skierowana jest nie tylko na technikę ale zwrócenie szczególnej profesjonalnej uwagi, na dziedzinę technicznych obiektów i ich techniczne właściwości.
Wśród zawodów typu <człowiek - technika> można wyliczyć:

 • zawody wydobywcze, obrabianie gruntów, minerałów;
 •  zawody przeróbcze z wykorzystaniem niemetalicznych przemysłowych materiałów, wyrobów, półfabrykatów;
 • zawody produkcji i obróbki metali, mechanicznego montowania, montażu maszyn, narzędzi;
 • zawody remontowe, obsługi maszyn technologicznych, obsługi urządzeń instalacyjnych, środków transportu;
 •  zawody montażu i remontu budynków, konstrukcji
 • zawody instalacyjne, montażu elektrycznych przyrządów, aparatów;
 • sprzętem ciężkim i kierowania nimi;
 • zawody związane z przeróbka produktów rolno – spożywczych

Przy przeróbce, przekształceniu, przemieszczeniu albo ocenie technicznej obiektów od pracownika wymaga się, dokładności i określonej odpowiedzialności. Ponieważ  techniczne obiekty zawsze są wytwarzane przez człowieka, w świecie techniki istnieją szerokie możliwości tworzące postęp, oparty na pomyśle, technicznej twórczość. Na  równi  więc  z podejściem twórczym wymaga się od tej grupy pracowników wysokiej wewnętrznej dyscypliny

  WASZE SKŁONNOŚCI  

WASZE ZDOLNOŚCI

NALEŻĄCY DO WAS TYP I KLASA ZAWODU

Podoba się wam , pociąga was, wy wolicie...

Jesteście zdolni, umiecie, posiadacie nawyki...

Wskazane dla was zawody...

+ obrabiać teksty i tablice
+ przeprowadzać obliczenia i wyliczenia
+ opracowywać informacje

+ pracować z rysunkami, schematami, mapami
+ przyjmować i przetwarzać sygnały odbioru i przekazu

+ być skoncentrowanym i odpornym na stres
+ posiadać zmysł obliczeń pamięciowych
+ kodować informacje
+ operować znakami i symbolami                        + wyszukiwać i poprawiać błędy

 

Typ „ CZŁOWIEK- SYSTEM ZNAKÓW”
Tutaj głównym, wiodącym przedmiotem pracy są – umowne znaki, cyfry, kody, istniejące i sztuczne języki.  

Zawody: tłumacz, kreślarz, inżynier, topograf, sekretarka- maszynistka, programista, itp.
Zawody typu” człowiek – systemy znaków” zawierają:

 • zawody, związane z opracowaniem dokumentów, biurowością, analizą tekstów i ich przekształceniem, przekodowaniem,
 • zawody, dla których przedmiotem pracy są, liczby, ilościowe odpowiedniki,
 • zawody, związane z obróbka informacji i rodzajem systemów umowne znaki, schematycznych wyobrażeń obiektów.

Żeby osiągnąć sukces w  pracy w tych zawodach, potrzebne są specjalne predyspozycje umysłowe do poruszania się w świecie, wydawać się by mogło, suchych znaczeń, z odejściem od przedmiotowych własności otaczającego świata i koncentrować się na informacjach, które niosą ze sobą te lub inne sygnały. Przy obróbce informacji i w rodzajach umownych znaków występują zadania kontrolne, sprawdzenia, obliczenia, obróbce sygnałów, a także tworzenia nowych znaków, systemów znakowych

 WASZE SKŁONNOŚCI  

 WASZE ZDOLNOŚCI

 NALEŻĄCY DO WAS TYP I KLASA ZAWODU

Podoba się wam , pociąga was, wy wolicie...

Jesteście zdolni, umiecie, posiadacie nawyki...

Wskazane dla was zawody...

+ zajmować się artystyczną oprawą
+ malować, fotografować
+ tworzyć dzieła sztuki
+ występować na scenie

+ tworzyć własnymi rękoma piękne wyroby

+ orientować się w literaturze i sztuce
+ śpiewać, grać na instrumentach muzycznych
+ pisać wiersze, sztuki, poematy
+ tworzyć ze smakiem piękne wyroby
+ malować, rysować

Typ „CZŁOWIEK –  WIZERUNEK ARTYSTYCZNY”
Tutaj głównym, wiodącym przedmiotem pracy – artystyczny wizerunek, sposoby jego budowania.
Zawody: artysta, malarz, muzyk, grafik, rzeźbiarz, literat.
Zawody typu  „człowiek –  wizerunek artystyczny” zawierają:

 • zawody, związane z praca twórczo – artystyczną,
 • zawody, związane z praca muzyczną,
 • zawody, związane z praca literacką,
 • zawody, związane z pracą aktorsko – sceniczną,

Istotą  właściwości zawodów typu „ człowiek –  wizerunek artystyczny”  jest to, że znacząca część zasobów zostaje skryta przed postronnym obserwatorem. Prócz tego, nie rzadko twórczość objawia się w  specjalnych okolicznościach , gdzie wzmocniona daje efekty twórcze, nieprzymuszonego finalnego rezultatu pracy.

  WASZE SKŁONNOŚCI   

WASZE ZDOLNOŚCI

NALEŻĄCY DO WAS TYP I KLASA ZAWODU

Podoba się wam , pociąga was, wy wolicie...

Jesteście zdolni, umiecie, posiadacie nawyki...

Wskazane dla was zawody...

+ troszczyć się o zwierzęta
+ przygotowywać produkty (grzyby, jagody, rybę...)
+ pracować na otwartym powietrzu                                 + hodować warzywa i owoce                                      + mieć do czynienia z przyrodą

+ orientować się w zwierzętach albo roślinach
+ rozmnażać rośliny albo zwierząt
+ walczyć z chorobami, szkodnikami
+ orientować się w zjawiskach naturalnych
+ pracować na roli

Typ „CZŁOWIEK -PRZYRODA”
Główny przedmiotem zainteresowania jest tu -przyroda
Zawody: hodowca roślin, zootechnik, bakteriolog, farmer, hodowca zwierząt, ogrodnik, laborant ośrodków doświadczalnych itd.
W śród  zawodów „człowiek – przyroda „ można wydzielić zawody ,których  przedmiotem pracy są: organizmy roślinne, organizmy zwierzęce, mikroorganizmy.
Przedstawiony podział nie oznacza, że praca człowieka skierowana jest tylko na ukazane wyżej przedmioty. Hodowcy roślin, na przykład, pracując w kolektywie, wykorzystują różnorodną technikę, zajmują się pytaniami ekonomicznej oceny pracy. Głównym jednak przedmiotem ich uwagi jest troska o  hodowlę roślin i ich środki hodowli.
Przedstawiony podział nie oznacza, że praca człowieka skierowana jest tylko na ukazane wyżej przedmioty. Hodowcy roślin, na przykład, pracując w kolektywie, wykorzystują różnorodną technikę, zajmują się pytaniami ekonomicznej oceny pracy. Głównym jednak przedmiotem ich uwagi jest troska o  hodowlę roślin i ich środki hodowli.
Przy wyborze zawodów tego typu bardzo ważne jest abyście zwrócili szczególną uwagę na wasz stosunek do przyrody:  tak jak  do miejsca odpoczynku, jak i do warsztatu  , w którym zamierzacie oddawać się pracy.
Jeszcze jeden ważny warunek, który należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu. Osobliwości biologicznych obiektów pracy zawierają się w tym, że są one złożone, zmienne  ( rządzą nimi wewnętrzne prawa ), standardy. I rośliny i zwierzęta, i mikroorganizmy żyją, rosną, rozwijają się, a także chorują, giną. Dlatego pracownik, nie tylko winien wiele o nich znać ale przewidzieć zmiany zachodzące w nich , które są nieodwracalne. Od człowieka wymagana jest inicjatywa i samodzielność w podejmowaniu decyzji, troska i odpowiedzialność.

  WASZE SKŁONNOŚCI   

WASZE ZDOLNOŚCI

NALEŻĄCY DO WAS TYP I KLASA ZAWODU

Podoba się wam , pociąga was, wy wolicie...

Jesteście zdolni, umiecie, posiadacie nawyki...

Wskazane dla was zawody...

+ pracować  rękami
+ wykonywać czyjeś decyzje
+ odwzorowywać, mnożyć, kopiować
+ uzyskiwać konkretny praktyczny wynik
+ wprowadzać idee w życie

+ szybko wykonywać wskazówki
+ dokładnie wypełniać instrukcje
+ pracować na zadanym algorytmie
+ wykonywać jednostajną pracę
+ przestrzegać przepisów i norm

Wykonawcy (algorytmicznej) klasy
Związane z wykonaniem decyzji, pracą na zadanym algorytmie, wzorze, przestrzeganie  zasad i norm, instrukcji, standardów, według stereotypowego podejścia  w  rozwiązywaniu problemów.
W rzeczywistości, nie wymagają wyższego wykształcenia (agent, sprzedawca, pielęgniarka, pracujący przy maszynie, pracownik przedsiębiorstwa zieleni miejskiej, maszynistka...)

 WASZE SKŁONNOŚCI   

WASZE ZDOLNOŚCI

NALEŻĄCY DO WAS TYP I KLASA ZAWODU

Podoba się wam , pociąga was, wy wolicie...

Jesteście zdolni, umiecie, posiadacie nawyki...

Wskazane dla was zawody...

+ pracować głową
+ podejmować decyzję

+ tworzyć nowe wzory
+ analizować, studiować, badać, obserwować, mierzyć, wypróbowywać, kontrolować
+ planować, konstruować, projektować, opracowywać, modelować

+ tworzyć nowe instrukcje i dawać wyraźne, zrozumiałe wskazówki
+ podejmować niestandardowe decyzje
+ łatwo tworzyć nowe sposoby działania
+ brać na siebie odpowiedzialność
+ samodzielnie organizować swoją pracę i pracę innych

Twórcza (heurystyczna) klasa
Związane z analizą, badaniami, próbami, kontrolą, planowaniem, organizacją i kierowaniem, konstruowaniem, projektowaniem, opracowaniem nowych wzorów, podejmowaniem niestandardowych decyzji.
Wymagają niezależnego oryginalnego myślenia i wyższego wykształcenia (lekarz, menedżer, referent, psycholog, nauczyciel, prawnik, inżynier, ekonomista, matematyk, architekt, fizyk...)